Dokumenti

Na temelju čl. 13. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15), ravnatelj Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ Omiš donosi  dana  01.03.2017. godine sljedeću
O D L U K U
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Službenik za informiranje u Osnovnoj glazbenoj školi „Lovro pl. Matačić“ Omiš, kao tijelu javne vlasti.
Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Članak 2.
Službenikom za informiranje imenuje se Gordana Mandalinić-Tičinović, tajnica škole.
Članak 3.
 Službenik za informiranje:
–    obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno  unutarnjem ustroju i radu školskih službi
–    unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ Omiš kao tijela javne vlasti,
–    osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama,
–    obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i podzakonskim propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona.
Članak 4.
Službenik za informiranje poduzima sve radnje i mjere potrebne radi zakonitog provođenja Zakona za pristup informacijama. U svom radu određene ovlasti prenosi na druge službe radi urednog vođenja i ažuriranja upisnika Zahtjeva za pristup informacijama, te postupaka koji neposredno proizlaze iz primjene istih,  za što je neposredno odgovoran kao  ravnatelj  Škole- čelnik tijela javne vlasti.
KLASA: 003-10/17-01/82
URBROJ: 2155/1-12-01-17-1
U Omišu, 01. ožujka 2017. godine
                                                                                             Ravnatelj:
                                                                                                              _________________
                                                                                                              /Jasminko Šetka, prof./

Etički kodeks

Statut

Kućni red

Pravilnici

Kurikul

Godišnji plan i program

Odluke

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja računa i plaćanja računa

Poslovnik o radu školskih vijeća